KOLOFON FORLAG AS
KOLORITT FORLAG AS

Nedre Slottsgate 5
0157 Oslo
Telefon: 22 82 51 00
Telefaks: 22 82 51 01
E-post:post@kolofonshop.noLæring og mestring ved langvarig sykdom og funksjonssvikt har stått på ‘helsekartet’ fra slutten av 90-tallet. Når sykdom rammer, trenger pasienter og pårørende kunnskap for å mestre livssituasjonen. Betydningen av opplæring og kunnskap sidestilles med medisinsk behandling. For å legge et grunnlag for leseren, tar boken for seg flere sentrale begreper, særlig kunnskap og mestringskompetanse.
I boken vektlegges hva som sikrer læring, og hvordan læringstilbud utvikles, gjennomføres og evalueres. Dette krever at en er villig til å løfte hverdagserfaringer som helt nødvendig kunnskap. Som en konsekvens av det må en lykkes med å bygge den medisinske fagkunnskapen sammen med bruker-erfaringene til pasienter og pårørende. I boken beskrives LMS-modellen som en sentral arbeidsform. Den øker engasjementet og hever mestringskompetansen hos dem som deltar.
Pasientopplæring krever planmessig og målrettet innsats, både når det skjer i regi av helseforetakene og i kommunehelsetjenesten. Ledere på alle plan har en avgjørende påvirkerrolle, som innebærer tydelige veivalg og beslutninger. Det er en soleklar lederoppgave å sørge for at pasientopplæring organiseres og forankres som en naturlig del av behandlingen. En opplæringskultur trenger også møteplasser der brukere og helsepersonell spiller sammen. Det sikrer kvalitet i opplæringen og gjensidig kompetanseutvikling. Lederes utfordring med å møte endringer og uforutsigbare situasjoner i en turbulent tid, blir drøftet. Boken tar for seg temaer som gruppens og fortellingens betydning, teamledelse, kommunikasjon, veiledning, ‘empowerment’, dessuten helsepedagogikk, humor og helse.
Vi siterer overlege og dosent Anne-Marie Landtblom ved Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping: ‘Den nya boken av Egon Vifladt och Liv Hopen är en fortsatt utveckling av det viktiga och unika norska kommunikationsprojektet för brukare och vårdare, vilket startade på Aker för många år sedan, och sedan spridit sig till de nordiska länderna. Boken bör få en central plats inom utbildningen i vårdsektorn.’


Egon H. Vifladt
har lang erfaring som fagbokforfatter og som konsulent i pedagogiske og organisatoriske spørsmål, både i privat og offentlig sektor.
Egon Vifladt har de siste 10 år vært sterkt etterspurt som kursleder for kurs i helsepedagogikk over hele landet.

e-vif@online.no


Liv Hopen
er fagbokforfatter, har praksis som ergoterapileder i sykehus og som første leder for Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom og aktiv pådriver i oppstarten av de 36 første Lærings- og mestringssentre i Norge.

livhopen@hotmail.com


‘Den nya boken av Egon Vifladt och Liv Hopen är en fortsatt utveckling av det viktiga och unika norska kommunikationsprojektet för brukare och vårdare, vilket startade på Aker för många år sedan, och sedan spridit sig till de nordiska länderna. Boken bör få en central plats inom utbildningen i vårdsektorn.’

Anne-Marie Landtblom - docent, överläkare, Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Hälsopedagogiskt Forum i Östergötland.

‘Boken er høyst aktuell for ledere med sikte på hvordan opplæring av pasienter og pårørende kan gi et godt læringsutbytte. Opplæring er som kjent en av helseforetakets lovpålagte hovedoppgaver. Forfatterne formidler med et innsiktsfullt, direkte og tydelig språk ulike veivalg ledere står overfor. De viser metodikk og beskriver enkle, nyttige lederverktøy som fungerer i hverdagen.’

Solveig Fretland - tidl. sjefsykepleier og spesialrådgiver ved Aker universitets-sykehus/Oslo universitetssykehus HF

‘Boka er gjennomarbeidet og vil fremstå som en veldig god ressurs for mennesker med lederansvar, samt lærings- og mestringssentrene. Den kan også være aktuell i utdanningssammenheng.’

Wenche Bjarnedotter Sørfonden - PhD, førsteamanuensis, sykepleier, programansvarlig for studie i helse-pedagogikk (masternivå), Universitetet i Nordland, Profesjonshøgskolen, enhet for sykepleie og helse.